សិប្បកម្ម

សិប្បកម្មសែល រួមបញ្ចូលទាំងការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះបាយរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះល្អ ៗ ។ ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះបាយរួមមានស្លាបព្រាសែលកាំបិតសំបកនិងសម។ របស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរួមមានប្រអប់សាប៊ូសាប៊ូសំបក។ ល។ គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរួមមានសិប្បកម្មផ្សេងៗដូចជាផ្លុំខ្យល់ផ្លុំ។ យើងចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងផ្ទះបាយសែលនិងផលិតផលគ្រួសារ។ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជំនាញនិងសេវាកម្មតាមតម្រូវការដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗ។